GEONIKA s.r.o. Praha nabízí široký sortiment geologických
průzkumných a výzkumných prací


* pro posouzení stavebních podmínek pro pozemní i podzemní stavby (budovy, železnice, silnice a dálnice, povrchové i hlubinné skládky odpadů, přehrady, tunely, podzemní vedení, infrastruktura a pod.)

* pro vyhledávání zdrojů pitné vody a při ochraně podzemních vod

* při stanovení ekologického stavu přírodního prostředí a řešení nápravy různých druhů kontaminace

* pro vyhledávání ložisek nerostných a energetických surovin

* při využití geotermální energie

* a v dalších speciálních oblastech

Zvláště se zaměřuje na aplikaci geofyzikálních metod průzkumu, které zkoumají geologické podmínky často do velkých hloubek i několika km ekologicky šetrným nedestruktivním způsobem (bez nutnosti vrtání, výkopů a odběru hlubinných vzorků). K tomu využívá měření různých fyzikálních veličin na povrchu země nebo ze vzduchu a z těchto dat odvozují teoretickými výpočty geologické, hydrogeologické, geotechnické a jiné relevantní podmínky v zemských hlubinách.Firma dále nabízí

* automatizované zpracování dat, grafické prezentace

* vývoj specializovaného softwaru pro zpracování a interpretaci souborů dat

* zaměřování, geodetické práce, tvorba mapových podkladů (GIS)