Ekologické studie, audity, sanace


* vyhledávání a průzkum starých ekologických zátěží, skládek pevných i kapalných odpadů, zjišťování úniků ze skládek a produktovodů, monitorování šíření kontaminace v hornin. prostředí a podzemní vodě, monitorování sanačních procesů

* průzkum a vývoj hlubinných úložišť nebezpečných a radioaktivních odpadů

* pyrotechnický průzkum a sanace, zneškodňování munice

* archeologický průzkum
Hydrogeologický průzkum


* průzkum hydrogeologických struktur a hydrogeologických režimů

* vyhledávání a ochrana zdrojů podzemní vody

* sledování dynamiky podzemních vod

* prolínání hydrologickými bariérami, hrázemi a podzemními stěnamiInženýrskogeologický a geotechnický průzkum


* fyzikálního a napěťového stavu horninového masívu, stanovení fyzikálních, mechanických, geotechnických, elastodynamických aj. vlastností hornin a zemin

* vyhledávání poruch a dutin v horninovém masívu, vymezení homogenních bloků

* geotechnický průzkum pro všechny druhy staveb pozemních i podzemních

* průzkum a studium prostředí pro energetické a ekologické projekty

* průzkum stability svahů, svahových deformací a sesuvných oblastí

* lokalizace inženýrských sítí, podzemních objektů a dutin

* průzkum korozivity a agresivity horninového prostředí

* geotechnický monitoring vlivu staveb na prostředí, kontrola ražení

* průzkumná činnost při inspekci a diagnostice vodovodů a kanalizacíPrůzkum přírodních minerálních zdrojů, rudních a nerudních nerostných surovin, energetických surovin


Geotermální studia a průzkum pro využití hlubinné geotermální energieGeodetické zaměření